Skip to main content

Algemene voorwaarden

Passende led oplossingen voor iedere branche

Algemene voorwaarden Led Solutions Holland B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. LSH: Led Solutions Holland, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Prinsenbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72721030.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie LSH een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en LSH tot stand gekomen overeenkomst waarmee LSH zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering en/of installatie en montage van producten tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs of vergoeding.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens LSH aan de wederpartij te leveren en/of ten behoeve van de wederpartij te installeren en te monteren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, led-verlichtingsartikelen, al dan niet inclusief armaturen.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens LSH uit te voeren werkzaamheden, zoals installatie- en montagewerkzaamheden.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LSH en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of anders aangeduide algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van LSH vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van LSH dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van LSH dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van LSH, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LSH anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | WIN-WIN-MODEL

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op de overeenkomst tot levering van producten, welke overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan en waarmee de wederpartij zich gedurende die bepaalde tijd onder meer heeft verbonden tot een periodieke, op een besparingsberekening gebaseerde, betaling.
 2. De periodieke betaling als bedoeld in het vorige lid is vast en gedurende de looptijd niet aan wijzigingen onderhevig, bijvoorbeeld als gevolg van prijsschommelingen van de energieleverancier en daadwerkelijk gerealiseerd minder- of meerverbruik van energie.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst als bedoeld in dit artikel aangegaan voor de duur van vijf jaren.
 4. Het eigendom van de producten die in het kader van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel worden geleverd, gaat pas over op de wederpartij na verloop van de bepaalde tijd als in het vorige lid bedoeld, en slechts dan wanneer de wederpartij heeft voldaan aan al haar verplichtingen uit die overeenkomst. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin kan de wederpartij de overeenkomst tussentijds opzeggen en het eigendom van de producten verkrijgen, althans zich van haar verplichtingen uit de overeenkomst ontheffen, tegen aflossing van de bedragen die zij over de gehele overeengekomen looptijd verschuldigd is en nog zou worden. Opzegging tegen andere voorwaarden dan hier bedoeld is niet mogelijk, tenzij partijen daarvan uitdrukkelijk nader afwijken.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. LSH spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van LSH treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij LSH schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is geboden en LSH na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien LSH voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat LSH deze gegevens heeft ontvangen.
 3. LSH is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor de uitvoering van werkzaamheden kan LSH zelfstandige hulppersonen inschakelen. De keuze van bepaalde hulppersonen komt uitsluitend toe aan LSH.
 4. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen van LSH. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan LSH, jegens de wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

ARTIKEL 6. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig en volledig aan LSH verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de wederpartij LSH steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 7. | WERKZAAMHEDEN

 1. Voor zover voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken of te monteren producten en/of andere zaken;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water;
 • het verkrijgen van toegang door, door LSH te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. LSH dient kosteloos gebruik te kunnen maken van elektriciteit, gas en water op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden.
 2. De wederpartij staat in voor de verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart LSH van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 3. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is LSH, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN ZONDER UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Indien in het kader van de overeenkomst producten worden geleverd zonder dat daarbij werkzaamheden worden verricht, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 3. LSH bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en verzending van de producten.
 4. LSH behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, is LSH gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 7. Indien de producten niet kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal LSH de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van LSH mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. LSH is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien LSH bij toepassing van de leden 7 en 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen;
 • LSH aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.

Neemt de wederpartij een deel van het opgeleverde in gebruik c.q. moet een deel van de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

 1. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of LSH de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan LSH te worden gemeld.
 2. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij LSH te worden gemeld.
 3. In geval van losse levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan LSH. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan LSH.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor LSH uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling bestaan.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. LSH staat er voor in dat de producten ten tijde van de (op)levering aan de overeenkomst beantwoorden. Elke verdere vorm van garantie is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, beperkt tot de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantietermijnen.
 2. Voorziet de overeenkomst in het Win-Win-model als bedoeld in artikel 4, dan maakt de wederpartij aanspraak op kosteloos herstel of kosteloze vervanging indien de producten tijdens de looptijd van de overeenkomst gebreken gaan vertonen, tenzij het gebrek aan de wederpartij kan worden toegerekend als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in lid 4. In geval het gebrek van het product aan de wederpartij kan worden toegerekend, is LSH gerechtigd herstel- en vervangingskosten aan de wederpartij door te berekenen. Vervangingskosten worden berekend op basis van de door LSH dan gehanteerde verkoopprijzen van te vervangen producten. In dat geval komen tevens de kosten van uitvoering van met het herstel of de vervanging gepaard gaande werkzaamheden voor rekening van de wederpartij.
 3. Om aanspraak te maken op kosteloos herstel of kosteloze vervanging dient de wederpartij daarvan mededeling te doen aan LSH conform het bepaalde in artikel 9.3. Lid 5 van artikel 9 vindt dan eveneens overeenkomstige toepassing.
 4. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke vorm van garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan LSH kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen herstellingen die niet met voorafgaande toestemming van LSH zijn uitgevoerd.

 

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. LSH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien LSH bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie en kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. LSH is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst LSH ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is LSH gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is LSH gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door LSH op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die LSH ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien LSH de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van LSH, dan wel de overeenkomst, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • verkoopprijzen;
 • montagekosten;
 • een maandelijkse vergoeding gebaseerd op een besparingsberekening in geval de overeenkomst voorziet in het Win-Win-Model.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door LSH vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten.
 2. Voor zover de overeenkomst voorziet in het Win-Win-Model als bedoeld in artikel 4, is de wederpartij een nader overeengekomen maandelijkse vergoeding middels automatische incasso verschuldigd. Daarnaast is de wederpartij montagekosten en de verkooprijzen van materialen verschuldigd die niet uitdrukkelijk bij de besparingsberekening zijn inbegrepen.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst doch vóór het eindigen daarvan een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is LSH gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. Voorts is LSH gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten of oplevering van de werkzaamheden openbaren, aan de wederpartij door te berekenen.
 5. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is LSH te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 6. In geval van losse verkoop van producten is de wederpartij 80% van de overeengekomen prijs bij order verschuldigd en het restant na levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet door LSH is ontvangen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door LSH voorgeschreven wijze.
 9. In geval van automatische incasso is LSH gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen in geval een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd of gestorneerd wordt. LSH is in dat geval gerechtigd de verschuldigde bedragen, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door LSH voorgeschreven wijze.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat haar verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
 12. LSH is bevoegd zijn vorderingen op de wederpartij te verhalen op aan de wederpartij gelieerde ondernemingen ingeval het verzuim van de wederpartij is ingetreden. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10 is LSH na (op)levering nimmer langer aansprakelijk voor welke schade dan ook die in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst voor de wederpartij of derden ontstaat. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van LSH beperkt conform het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. LSH is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Besparingsberekeningen in verband met het Win-Win-Model als bedoeld in artikel 4 zijn naar beste inzicht en vermogen vervaardigd, doch kunnen afwijken van daadwerkelijk te realiseren besparingen. Een dergelijke afwijking leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van LSH dan wel enige andere aanspraak van de wederpartij op compensatie.
 4. LSH draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan als gevolg van een omstandigheid als beschreven in artikel 10.4, op grond waarvan eventuele garantie zou zijn komen te vervallen.
 5. LSH heeft te allen tijde het recht waarvoor LSH aansprakelijk is te herstellen. De wederpartij dient LSH daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van LSH ter zake vervalt.
 6. LSH is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van LSH mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van LSH betrekking heeft. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de totale factuurwaarde over het laatste jaar van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 8. Nimmer zal de aansprakelijkheid van LSH meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van LSH daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van LSH dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LSH één jaar.
 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van LSH, zal de wederpartij LSH vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door LSH.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door LSH geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht LSH hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan LSH of door LSH aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. LSH is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door LSH aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. De wederpartij kan haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LSH overdragen aan een derde. Verleent LSH deze toestemming niet dan kan LSH, onverminderd zijn recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen, de overeenkomst ontbinden en vergoeding te vorderen wegens winstderving.
 2. LSH is steeds gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, bijvoorbeeld in geval van overname of fusie.
 3. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van LSH wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.